Články

Systém pro správu majetku a řízení údržby

1. 9. 2016 - admin

Přečtěte si článek!

Společnost MDP GEO publikovala v odborném měsíčníku IT systém článek o problematice systémů pro správu majetktu a řízení údržby. Zkrácenou verzi tohoto článku Vám přinášíme i na našich webových stránkách.

GIS systém
GIS systém

Cílem systémů pro správu majetku je podporovat dosažení finančních, provozních a rozvojových cílů organizace prostřednictvím:

  • Snížení výrobních nákladů
  • Zlepšení evidence o rozsahu a stavu majetku
  • Zvýšení produktivity práce
  • Minimalizace prostojů
  • Předcházení poruch
  • Zlepšení pracovních postupů
  • Aplikování platných zákonů a předpisů

 

Problematikou správy firemního majetku (Enterprise Asset Management - EAM) se zabývá nejedna aplikace. Většina z nich však postrádá geografický pohled. Proč je dobré zakomponovat do správy majetku také geografické informace, a v čem nám může EAM systém pomoci, se dovídáme právě v tomto článku.

Proč GIS? - Majetek zpravidla není jen virtuální

Majetek, který se spravuje pomocí aplikací pro správu majetku, zpravidla není virtuální a fyzicky se někde nalézá, neměl by to být pouze řádek v inventárním soupisu nebo jedna položka technologického celku. Informace o jeho poloze a také o jeho okolním světě hraje při správě důležitou roli. Vhodným přístupem je zobrazení prvku v mapě nad podkladovými vrstvami, které správce zajímají. Pohledem lze vidět provázanost prvku s okolím, které na něj má přímý vliv. Základem efektivní správy majetku a správně fungujících systémů jsou data o majetku – správná inventarizace/pasportizace.  Důležitost aktuálnosti dat si všichni manažeři uvědomují, nicméně v praxi právě zde je často kámen úrazu. V reálu dochází k tomu, že důležité informace zůstávají pouze v hlavách techniků, což s sebou přináší řadu rizik - zapomenutí skutečného stavu, rozhodování na základě špatných podkladů, zbytečné náklady při opětovném zjišťování skutečného stavu, zvýšené riziko poruch, ztráta informací při odchodu zaměstnance atd. Řešením je důkladná a aktualizovaná pasportizace a inventarizace majetku. Informace o poloze jsou vždy výhodou, pokud se spravuje majetek na rozsáhlém území.

Využití prostorových informací v procesu údržby

Obecně se proces údržby majetku skládá zejména z plánování, realizace, výkazu, vyhodnocení a statistiky. EAM systémy určitě zvládnou celý proces, nicméně propojení se systémem GIS přináší několik benefitů. Geografická data umožňují lépe optimalizovat a plánovat údržbu  - spojování údržby jednotlivých objektů podle lokalit šetří náklady na zbytečné výjezdy a čas strávený na cestách, navigace GPS k jednotlivým objektům umožňuje zkrátit dobu cesty, zjištění přístupnosti objektů zlepšuje orientaci přímo na místě a zkracuje dobu zásahu. V neposlední řadě je zde možnost geografických analýz. I v rámci údržby může být zajímavé například zjištění počtu stromů v ochranném pásmu spravovaných sítí, vlastnické vztahy dotčených parcel a další. Vyhodnocení příčin poruch nad geografickými daty umožňuje podívat se na příčinu poruch z širšího měřítka – nejsou poruchy zejména v několika specifických lokalitách, nemůže být jednou z příčin častých poruch blízkost vodního toku, orientace ke světovým stranám, socioekonomické faktory nebo nevhodné umístění v prostoru?

IS je obrazem reálného světa

Informační systémy modelují a zobrazují skutečný svět. Řeší procesy, které doopravdy existují. Provázanost jednotlivých systémů a aplikaci v jeden funkční celek je kritérium úspěšně fungujícího systému. Propojení GIS, EAM, CRM, HR ilustruje jednoduchý příklad z oblasti správy majetku: „Nájemce zavolá správci, že v jeho prostorách je špatný tlak teplé vody. Správce tam tedy musí poslat technika, aby věc vyřešil. Následně správce chce příčinu poruchy vyhodnotit a přijmout takové kroky, aby se to neopakovalo. Kde se tedy v této lince nalézá GIS? Všude. Zákazník někde bydlí a jeho přípojka je napojena na síť, která je uložena někde v terénu a jejíž součástí jsou zařízení, ke kterým je někde přístup. Technik, který se někde zrovna nalézá, potřebuje dojet nejkratší cestou k inkriminovanému místu. GIS umožní odpovídat na otázky týkající se polohy a prostorových souvislostí a odpovědi publikuje srozumitelnou formou – mapou, grafy a tabulkovou sestavou.

 Dostupnost informací 

GIS může hrát roli portálu sdružující všechny data, ač se třeba nalézají v separátních databázích. Systém databáze propojí a požadované informace se dostanou k určenému uživateli – navigace k zájmovému prvku (parcela, budova technické zařízení). Podrobnější specifikace můžou probíhat v systému EAM. Informace mohou být vyvěšeny na tzv. nástěnku, posílány prostřednictvím SMS, exportovány v přehledných soustavách atd. Pro rychlou dostupnost v terénu lze využít chytrá zařízení, čtečky čárových kódu a jiné mobilní aplikace.

 Bezpečnost a přístupová práva

Řešení správy majetku a řízení údržby pomocí informačních systému pomáhá také s eliminací bezpečnostních rizik. Všechny lhůty, termíny a revize pomáhá hlídat systém, který včasným varováním snižuje riziko z prodlení nebo opomenutí termínu. Díky tomu, že jsou data v systémech většinou uložena centrálně v jednotné databázi, se také snižuje riziko ztráty dat. Díky způsobu uložení v databázi, lze také archivovat změny a to včetně informace, kdy byly provedeny a kým.

 

Chcete se dozvědět více? Neváhejte kontaktovat naše odborníky

GIS a systém pro správu majetku

 

Plné znění článku naleznete ZDE.