Slovník základních pojmů

BIM (Building Information Management) - Informační model budovy

Digitální model reprezentující fyzický a funkční objekt (stavbu) s jeho charakteristikami. Model slouží jako databáze informací o objektu pro jeho navrhování, výstavbu a provoz po dobu jeho životního cyklu, tj. od prvotního konceptu po odstranění stavby.

Informační model stavby je souborem navzájem propojených digitálních informací v chráněných i otevřených formátech, záznam grafických (2D, 3D) a negrafických dat o prvcích (elementech) modelu. Data musí být kompatibilní ve využívaných SW systémech, musí být dostupná pro uživatele, účastníky projektu. Data slouží k modelování, přípravě a realizaci provozu, údržbě a obnově stavby. Propojené informace vytvářejí z jednotlivých prvků virtuální model stavby jak prostorový, tak časový, nákladový aj. Soustředění a propojení informací v modelu přináši dosud nedosaženou informační komplexnost a tak usnadňuje rozhodování během procesů přípravy, realizace, provozu a údržby výstavbového projektu.

CAFM (Computer Aided Facility Management) - IT podpora facility managementu

Systémy pro podporu facility managementu jsou stejně jako jiné IT systémy nasazovány především pro podporu rozhodování, plánování a kontrolu - jedním slovem pro řízení, v daném případě tedy řízení v oblasti FM. Facility management je dnes vnímán jako obor, v jehož náplni je správa majetku a infrastruktury a zajištění služeb pro uživatele nemovitostí, respektive zaměstnance společnosti, nájemce apod. Všechny tyto služby jsou v běžné organizaci vnímány jako procesy podpůrné, zařazované mezi tzv. režie. Dokonce i ty společnosti, které se snaží většinu FM činností (např. pronájem prostor, úklid, IT služby, office desk,...) tzv. outsourcovat, však některé podpůrné služby musejí, ať již z bezpečnostních nebo obchodních důvodů, provádět vlastními pracovníky, anebo alespoň porovnávat a řídit náklady na dodavatele těchto činností.

Facility management - definice

Je pak oblast řízení, která zahrnuje zajištění a rozvoj infrastruktury a služeb, které podporují a zvyšují efektivnost hlavních procesů organizace. Zahrnuje správu budov, správu infrastruktury organizace, nákup podpůrných služeb a celkové slaďování pracovního prostředí organizace. Facility management tedy zajišťuje správu a rozvoj pracovního prostředí. Má úzkou vazbu na řízení lidských zdrojů, management organizace a řízení služeb. Často je pojem Facility management chybně spojován pouze s externím zajištěním těchto služeb (tzv. outsourcingem), nicméně pro samotný facility management nezáleží na tom, zdali jsou tyto procesy zajišťovány nějakou formou outsourcingu nebo zdali si organizace související procesy provádí sama.

GIS (Geografický informační systém)

Je informační, počítačový systém, kde poloha je důležitá vlastnost a který umožňuje vkládat, spravovat a analyzovat prostorová data. Většina objektů a jevů reálného světa se vyskytuje na některém  místě zemského povrchu (např. strom, dům, řeka, cesta, elektrické vedení) a má vztah k některému místu na zemském povrchu (občan má někde trvalé bydliště, výrobek má technické parametry, byl vyroben v určité továrně). Zároveň se tyto objekty vyskytují v daném prostoru společně s mnoha dalšími objekty a navzájem se ovlivňují. Proto znalost umístění a vzájemných prostorových souvislostí mezi objekty je velmi významná a může sehrát důležitou roli v řadě oborů lidské činnosti, od návrhu umístění jaderné elektrárny, přes majetkoprávní vztahy, technickou evidenci majetku, navigaci až po návrh obchodní sítě a vyhodnocování její úspěšnosti.

Prakticky to znamená, že v našich datech v počítači můžeme mít zaznamenáno obojí současně, tj. jak vlastní údaje o konkrétním objektu, tak údaje o jeho poloze.

Inventarizace

Zjištění skutečného stavu hospodářských prostředků a jejich zdrojů, ocenění tohoto stavu, srovnání s účetním stavem a objasnění příčin rozdílů.

Inventura

Přesné zjištění hospodářských prostředků přímo na místě. Administrativní úkon, kdy k nějakému stanovenému datu respektive ke stanovenému dni zjišťujeme stav majetku (rozsah, množství, cenu, umístění, přidělení, atd.).

Pasport

Doklad (soupis) obsahující základní charakteristické údaje (zejména o kapacitě, vlastnictví, umístění, rozsahu, stavu, vybavenosti, efektivnosti..). Např. pasport komunikací, pasport zeleně, pasport veřejného osvětlení, pasport podniku, pasport technologického zařízení, pasport strojů a přístrojů apod.  

Pasportizace

Zpracování technické, nebo výrobně-ekonomické dokumentace v soustavu charakterizující stav a vývoj činnosti podniku, města, odvětví.

Systém pro správu majetku

tzv. Facility Management System-FMS. Na základě aktuálního stavu a rozsahu majetku stanovená účelná forma organizace a fungovaní aktivit spojených se správou majetku.

Správa majetku

tzv. Facility Management je soubor metod řízení, které pomáhají v organizacích sladit pracovní prostředí, pracovníky a pracovní činnosti. Zahrnuje v sobě principy obchodní administrativy, architektury, humanitních a technických věd.