Pasportizace majetku

 

Pasportizace majetku

Pasportizace: zpracování technické, nebo výrobně-ekonomické dokumentace v soustavu charakterizující stav a vývoj činnosti podniku, města, odvětví

Pasport: doklad (soupis) obsahující základní charakteristické údaje (zejména o kapacitě, vlastnictví, umístění, rozsahu, technickém stavu, vybavenosti, efektivnosti majetku)  

Inventarizace: pravidelné zjišťování skutečného stavu hospodářských prostředků a jejich zdrojů, ocenění tohoto stavu, srovnání s účetním stavem a objasnění příčin rozdílů

Inventura: zjištění hospodářských prostředků přímo na místě. Administrativní úkon, kdy ke stanovenému datu zjišťujeme rozsah, stav a hodnotu majetku.

 

 • Pasport pozemků
 • Pasport stavby a budovy
 • Pasport komunikací
 • Pasport dopravního značení
 • Pasport zeleně, inventarizace zeleně
 • Pasport městského mobiliáře
 • Pasport veřejného osvětlení
 • Pasport vodovodu
 • Pasport kanalizace
 • Pasport inženýrských sítí NN, VN, plyn
 • Pasport tepelných rozvodů
 • Pasport sběrných míst odpadů
 • Pasport hřbitova
 • Pasport reklam a billboardů
 • Pasport rozhlasu

 

Potřebujete udělat digitalizaci majetku obce, města, průmyslového areálu?

3D mračno bodů města Havířova pro vytvoření digitálního dvojčete 

 Potřebuji digitální dvojče